Polityka prywatności

KLAUZULA INFORMACYJNA – INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Spełniając obowiązek wynikający z art.13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informujemy, że:

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem przekazanych danych osobowych jest spółka Becker Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w miejscowości Droginia, 32-400 Myślenice, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000048211, posiadająca numer NIP: 6810009987 oraz posiadająca numer REGON: 350622147 (dalej jako : Administrator).

PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH I CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Twoje dane osobowe w postaci imienia i nazwiska, adresu pocztowego, nr telefonu, adresu poczty elektronicznej, firmy, numeru Regon, numeru NIP przetwarzamy na podstawie Twojej zgody wyrażonej w formie tradycyjnej, pisemnej, elektronicznej lub telefonicznie, w celu podjęcia i kontynuowania działań zmierzających do zawarcia umowy sprzedaży, tj.  w celu przedstawienia oferty Administratora, przyjęcia i realizacji zamówienia, zawarcia i wykonania umowy sprzedaży, wystawienia faktury VAT lub innych dokumentów księgowych, potwierdzenia dostarczenia towaru lub wykonania płatności a także w celach związanych z obsługą posprzedażową klienta (postępowanie reklamacyjne, roszczenia z tytułu rękojmi, instruktaż dotyczący użytkowania itp.) – art. 6 ust.1 lit. b i c RODO.

Możemy także przetwarzać Twoje dane w celach związanych z dochodzeniem przysługujących nam roszczeń a także w celu weryfikacji podnoszonych wobec Administratora roszczeń i celowej obrony przed tymi roszczeniami, w celu weryfikacji na listach sankcyjnych w aspektach wspierania terroryzmu lub udziału w praniu brudnych pieniędzy – art. 6 ust.1 lit. f RODO

Jeżeli przetwarzamy Twoje dane osobowe dla celów marketingowych, z wykorzystaniem komunikacji telefonicznej lub elektronicznej, następuje to na podstawie odrębnie wyrażonej przez Ciebie zgody i w związku z tym przysługuje Ci szereg dodatkowych uprawnień.

Możemy również przetwarzać Twoje dane osobowe w celu obsługi zapytań i załatwienia spraw z jakimi się do nas zwróciłeś, w związku z prowadzoną przez nas działalnością gospodarczą, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes – art. 6 ust.1 lit. f RODO

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Nie wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych osobowych.

ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

Odbiorcami Twoich danych będą firmy świadczące usługi na zlecenie Administratora, którym zlecone zostaną czynności wymagające przetwarzania Twoich danych, w szczególności w zakresie usług IT, firmy przewozowe i spedycyjne, audytorzy, firma księgowa.

W przypadkach przewidzianych prawem Administrator może przekazać przetwarzane dane osobowe podmiotom takim jak policja, sądy czy inne organy władzy publicznej, co będzie stanowiło wykonanie ciążącego na nim obowiązku prawnego.

PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWCH DO PAŃSTW TRZECICH

Nie przekazujemy Twoich danych osobowych poza obszar Unii Europejskiej.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

Okres przechowywania Twoich danych osobowych przez Administratora uzależniony jest od celów i podstawy ich przetwarzania.

Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celach marketingowych, na podstawie Twojej zgody, przez okres w jakim te cele pozostają niezrealizowane i aktualne, a w przypadku wycofania zgody, do momentu cofnięcia zgody.

Dodatkowo do chwili przedawnienia roszczeń będziemy, dla celów dowodowych przetwarzać Twoje dane osobowe, w tym zgodę na ich przetwarzanie celem wykazania okoliczności uzasadniających nasze roszczenia lub wykazania okoliczności uzasadniających naszą obronę przed Twoimi roszczeniami oraz na wypadek ewentualnych roszczeń związanych z przetwarzaniem danych osobowych w przypadku Twojej zgody na ich przetwarzanie.

W odniesieniu do pozostałych celów opartych na naszym uzasadnionym interesie przez okres ważności tych celów albo do czasu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu.

W pozostałych przypadkach Twoje dane osobowe będą przechowywane, tylko wtedy, gdy wymagają tego przepisy prawa.

Po upływie tych okresów dane będą usuwane lub zanonimizowane.

PRAWA ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH

Przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
a) prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych,
b) prawo dostępu do Twoich danych osobowych,
c) prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych,
d) prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych,
e) prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,
f) prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych ze względu na Twoją szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy przetwarzamy Twoje dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu,
g) prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali Twoje dane do innego administratora. Jednakże zrobimy to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje Ci tylko co do tych danych, które przetwarzamy na podstawie Twojej zgody.

Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami osobiście pod adresem siedziby spółki, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00, telefonicznie pod numerem telefonu: 12 341 68 36 , pocztą tradycyjną na adres Becker Sp. z o.o., Droginia 247, 32-400 Myślenice lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: sales@becker.com.pl

Prawo wycofania zgody

Masz  prawo wycofania zgody na przetwarzanie Twoich danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem. Zgodę możesz wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na nasz adres korespondencyjny lub nasz adres e-mailowy.

Prawo wniesienia skargi do organu

Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Ponadto informujemy, iż Administrator pobiera tylko te dane osobowe, bez których nasza usługa nie może zostać wykonana, umowa zawarta oraz zrealizowana oraz bez których nie jesteśmy w stanie odpowiedzieć na pytanie lub załatwić sprawy z którymi się do nas zwróciłeś.

Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest  niemożność przedstawienia naszej oferty, zawarcia i wykonywania umowy sprzedaży oraz odpowiedzi na zapytanie z którym się do nas zwróciłeś lub załatwienia sprawy z którą się do nas zwróciłeś.