Tunel rozsączająco – retencyjny (aprobata techniczna)

Rysunek tunel drenarski wykonany z plastiku

Pojemność, wymiary i waga tunelu retencyjno-rozsączającego

Model: moduł tunelu retencyjno-rozsączającego BECKER 320 z aprobatą techniczną.

 • Pojemność modułu: 320 l,
 • Wymiary: 1205x800x630 mm,
 • Waga: 9,50 kg,
 • Wytrzymałość: tunele mogą być osadzane pod parkingami dla samochodów ciężarowych do 30 ton.

Opis techniczny tuneli retencyjno-rozsączających

Tunele retencyjno-rozsączające BECKER 320 z płytami czołowymi owijane geowłókniną filtracyjną przeznaczone są do rozsączania i retencji wody deszczowej, zbieranej z dachów budynków oraz z utwardzonych powierzchni terenu, takich jak tarasy, parkingi, ulice i drogi. Woda deszczowa kierowana jest do urządzeń filtrujących celem oddzielenia zanieczyszczeń mechanicznych, a następnie rurami kanalizacyjnymi do owiniętych włókniną filtracyjną tuneli w celu retencji i rozsączenia wody w gruncie.

Tunele rozsączające łączone są w zespoły (w pionie i w poziomie), o wielkościach zależnych od wielkości powierzchni, z której zbierana jest woda. Tunele rozsączające układane są w wykopie na podłożu żwirowym, a przy gruntach słabo przepuszczalnych również w obsypce żwirowej w budownictwie indywidualnym oraz użyteczności publicznej, na obszarach ruchu pieszego, ruchu samochodów osobowych i ciężarowych.

 • Przyłącza górne: DN 100 (lub: DN 150; DN 200; DN 300),
 • Przyłącza dolne: DN 100,
 • Przyłącze rewizyjno odpowietrzające: DN 100 lub DN 200,
 • Materiał: PP/PE,
 • Kolor: czarny.

Tunele rozsączające BECKER 320 są zarejestrowane jako nowy wzór przemysłowy nr 002347658; wykonywane są metodą wtrysku z mieszanki polipropylenu z polietylenem (PP/PE) z recyklingu. Do odpowietrzenia tuneli systemu BECKER oraz do połączenia z instalacją i siecią kanalizacyjną stosowane są rury i kształtki kanalizacyjne z PVC-U, spełniające wymagania normy PN-EN 1401-1:2009, lub z polipropylenu (PP), spełniające wymagania normy PN-EN 1852-1:1999 (+ PN-EN 1852-1:1999/A1:2002). Połączenia elementów systemu BECKER z rurami uszczelniane są za pomocą elastomerowych uszczelek – pierścieni.

Przeznaczenie, zakres i warunki stosowania tunelu retencyjno-rozsączającego

Rysunek techniczny płyty czołowej tunelu rozsączającego z plastikuZestawy tuneli kanalizacji deszczowej systemu BECKER przeznaczone są do zagospodarowania / retencji oraz grawitacyjnego rozprowadzania i rozsączania wody deszczowej odprowadzanej z dachu budynku oraz zebranej z utwardzonych powierzchni, ale mogą być również stosowane do rozsączania ścieków pochodzących z biologicznych oczyszczalni ścieków.

Zestawy elementów BECKER mogą być stosowane na terenach budownictwa mieszkaniowego, użyteczności publicznej i budownictwa przemysłowego. Zestawy elementów systemu mogą być stosowane w gruntach o niskim poziomie wód gruntowych, w gruntach lekkich i przepuszczalnych oraz w gruntach spoistych (słabo przepuszczalnych) przy zastosowaniu obsypki żwirowej.

Przy stosowaniu zestawów elementów systemu BECKER powinny być spełnione następujące warunki:
 • dno wykopu powinno być dokładnie wypoziomowane i wyłożone 10 cm warstwą żwiru 8/16,
 • tunele BECKER 320 powinny być ułożone na warstwie żwiru jeden za drugim i złączone obrzeżami a następnie owinięte geowłókniną na 30 cm zakładkę,
 • dolna powierzchnia tuneli rozsączających powinna znajdować się min. 1,0 m ponad poziomem wody gruntowej,
 • rury kanalizacji deszczowej powinny być układane ze spadkiem,
 • zwieńczenia studzienek/filtrów kanalizacji deszczowej powinny spełniać wymagania normy PN-EN 124:2000,
 • odległość usytuowania tuneli od budynku z nieizolowaną piwnicą powinna wynosić min. 6,0 m,
 • do odwodnienia 100 m2 przy opadach 150 l/s/ha potrzeba min. od 3 – 7 tuneli w zależności od wskaźnika przepuszczalności gruntu.

Limit obciążeń i warunki wbudowania tuneli rozsączających

Obciążenia: dopuszczalne obciążenie ruchem samochodów ciężarowych do 30t

Minimalna grubość przykrycia gruntem:
 • 25 cm przy obciążeniu ruchem pieszym,
 • 75 cm przy obciążeniu samochodami osobowymi,
 • 150 cm przy obciążeniu samochodami ciężarowymi do 30t.
Maksymalna głębokość posadowienia (mierzona od dna tunelu):
 • 250 cm
Przy budowie układów retencyjno-rozsączających BECKER należy uwzględniać wymagania norm:
 • PN-B-10736:1999 Roboty ziemne – Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych, Warunki techniczne wykonania,
 • PN-EN 1295-1:2002 Obliczenia statyczne rurociągów ułożonych w ziemi w różnych warunkach obciążeń – Część 1 – Wymagania ogólne,
 • PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych.

Skontaktuj się bezpośrednio z producentem plastikowych tuneli rozsączających